Regleringsdamm

SB Dam – Regleringsdamm på Söderfjärden

I maj 2018 installerades en automatisk regleringsdamm, SB Dam (South Bay Dam), i Nackdiket på Söderfjärden. Söderfjärden är en meteoritkraterdal som i dag är ett öppet åkerlandskap.

Regleringsdammen har påverkningsområdet 145 ha.
SB Dam regleringsdammens påverkningsområde är 145 ha.

Syftet med dammen är att hålla kvar vatten i diket under sommaren. Därmed förebyggs torka och motverkas den negativa effekten av sura sulfatjordar. Dammen säkerställer även tillgången till bevattningsvatten. Idéen till dammen kom från jordbrukarna som tyckte att dikena rinner onödigt tomma sommartid och man får en riklig gräsväxt på dikesbotten, med stark uppslamning som följd.

Regleringsdammen 2018.
Dammen fungerar med solenergi.

Dylika dammen fungerar effektivast på flacka områden då man får med ett stort påverkningsområde. Regleringsdammen drivs med solenergi och är utvecklad i ett samarbete mellan VIMLA-projekt (vimlavatten.org), Pro Agria, Stödstiftelsen för Täckdikning, KaivoTuote och När-Motor. Dammens funktion och nytta följs upp i VIMLA-projektets efterföljare, projektet KLIVA.

Försöksfält och underbevattning

SB Dam ligger i närheten av Präståkerns försöksfält. Undersökningarna på försöksfältet startade år 2010. På Präståkern utvecklas och anpassas metoder för att minska skadorna av sura sulfatjordar inom jordbruket. Som en följd av landhöjningen och torrläggningar har de sulfidlager som tidigare varit vattenmättade åtminstone tidvis kommit i kontakt med syre, varvid de har börjat producera svavelsyra. Samtidigt frigörs giftiga metaller. På fälten har man undersökt traditionell täckdikning, reglerbar dränering och reglerbar dränering med underbevattning. Underbevattningen har visat sig att ha fördelar både för odling och miljö genom att öka skördar och minska sur belastning.

Behov för bevattning kan öka i framtidens klimat. Därför är det viktigt att uppmärksamma att enligt vattenlagen i Finland ska ett uttag av vatten som överstiger 100 m3 per dygn anmälas till NTM-centralen. Pumpning av vatten för underbevattning kan i vissa fall överskrida den här gränsen. Anmälan till NTM-centralen ska göras 30 dygn innan vattnet börjar pumpas. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • ansvarigas namn och kontaktuppgifter
  • dikningssammanslutning, om sådan finns i området (namn och förrättningsnummer)
  • var utförs pumpningen (fastighetsbeteckning, koordinater eller markerat på karta)
  • grundvattenområde, om sådant finns i området (namn och nummer)
  • beskrivning av åtgärden (beskriv hur pumpningen utförs, modell och effekt på pumpen, utförs mätning av vattenmängder)
  • när och hur länge pågår pumpningen
  • mängden vatten som pumpas
  • miljökonsekvenser

Följande blankett kan användas för anmälan: