Modellområden

Toby å och Hertsångerälven

KLIVA-projektet har modellområden i Finland och Sverige; I Finland vid Toby å (Laihela å) i Österbotten och i Sverige på området Hertsångerälven (Kålabodaån) i Västerbotten.

Dessa två områden representerar små kustmynnande vattendrag och är lika stora (avrinningsområdets areal är drygt 500 kvadratkilometer). Det förekommer rikligt av jordbruks- och skogsmark på områdena.

På avrinningsområdena:

  • Utvecklas en kommunikationsmodell som kommer hjälpa att få olika intressegrupper med i diskussionerna. Med hjälp av modellen är det meningen att matcha ihop olika mål.
  • Studeras påverkan av klimatförändringen med hjälp av modellering.

Ekosystemtjänsterna som utgångspunkt för dialoger

Karta över Toby ås avrinningsområde.
Toby ås avrinningsområde i Finland.

Kommunikationsmodellen utvecklas med att utföra diskussioner bland aktörer, markägare och invånare på området. Som utgångspunkt i diskussionerna används begreppet ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna, som mat, råvaror och rekreation, är nyttor som naturen bjuder till en människa. En del av ekosystemtjänsterna är mindre synliga, som till exempel näringsämnenas kretslopp, vattenrening eller kolinlagring i marken.

Med hjälp av diskussionerna studeras förekomsten av vattenrelaterade ekosystemtjänster. Vi vill öka förståelse för ekosystemtjänsternas betydelse och samtidigt öka samförstånd mellan olika intressegrupper.

Modellering av vattenbalans och klimatscenarier

Karta över Hertsångerälvens avrinningsområde.
Hertsångerälvens avrinningsområde i Sverige.

I KLIVA-projektet ska vi modellera avrinningsområdets vattenbalans och vattenkvalitet. Vi studerar nuläget och hur den kan förändras i framtiden. Med hjälp av modellering kan vi också kartlägga olika riskområden och betrakta hur olika åtgärder som har effekt på vattenbalans, påverkar på området.

Modelleringen kräver data och annat underlag, som samlas i projektet. Speciellt behövs information om vattenflöden och -kvalitet och förekomsten av sura sulfatjordar.