Modellområden

KLIVA-projektet har modellområden i Finland och Sverige. I Finland vid Toby å (Laihela å) i Österbotten och i Sverige på området Hertsångerälven (Kålabodaån) i Västerbotten.

Karta över Toby ås avrinningsområde.
Toby ås avrinningsområde i Finland.

Dessa två områden representerar små kustmynnande vattendrag och är lika stora (avrinningsområdets areal är drygt 500 kvadratkilometer). Det förekommer rikligt av jordbruks- och skogsmark på områdena.

Karta över Hertsångerälvens avrinningsområde.
Hertsångerälvens avrinningsområde i Sverige.

På avrinningsområdena:

  • Studeras påverkan av klimatförändringen med hjälp av modellering.
  • Utvecklas en kommunikationsmodell. Med hjälp av den fås olika intressegrupper med i diskussioner.

Vi ska modellera avrinningsområdets vattenbalans och vattenkvalitet. Vi studerar nuläget och hur den kan förändras i framtiden. Med hjälp av modellering kan vi också kartlägga olika riskområden och betrakta hur olika åtgärder som har effekt på vattenbalans, påverkar på området. Det behövs kalibreringsdata och annan information för modelleringen, som också samlas under projektet. Speciellt behövs mer information om vattenflöden, vattenkvaliteten och förekomsten av sura sulfatjordar.

Kommunikationsmodellen utvecklas med att utföra diskussioner bland aktörer, markägare och invånare. Som utgångspunkt i diskussionerna används begreppet ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna, som mat, råvaror och rekreation, är nyttor som naturen bjuder till en människa. Med hjälp av diskussioner studeras också förekomsten av ekosystemtjänsterna. Vi vill även öka förståelse för ekosystemtjänsternas betydelse. En del av ekosystemtjänsterna är mindre synliga till en människa, som till exempel näringsämnenas kretslopp, vattenrening eller kolinlagring i marken.


%d bloggare gillar detta: