Sura sulfatjordar

Kort om sur sulfatjord

I den textade videon beskrivs det med några meningar vad sura sulfatjordar är.

Vad är sura sulfatjordar?

Sura sulfatjordar är svavelhaltiga jordar som blivit mycket sura efter att de har utsatts för luftens syre. Dessa jordar förekommer längs hela landhöjningskusten och framför allt i Finlands och norra Sveriges flacka kustområden. Jordarna bildas när grundvattenytan sänker som en följd av landhöjning eller till exempel dikning. Då torkar jorden ut och syre tränger ner i marken. Genom oxidation bildas sulfater, vilka kan sjunka pH-värdet från värden över 7 ner till cirka 3,5–4. I sura miljön blir även metaller lösliga och kan urlakas.

En potentiell sur sulfatjord, som ligger under grundvattenytan, är oftast svart eller mörkgrå och luktar ruttna ägg (svavelväte). En sur sulfatjord som kommit i kontakt med luftens syre har ofta röda, gula eller rödbruna fält mot en grå bakgrund.

Sura sulfatjordar.
Åkerns jordprofil på sur sulfatjord.

De sura sulfatjordarna påverkar miljön

Genom avrinning påverkas närliggande vattendrag av sura sulfatjordar. Många levande organismer klarar inte av att surheten i jord och vatten sjunker kraftigt på kort tid. Vattendrag i områden med sura sulfatjordar kännetecknas ofta tidvis av lågt pH och höga koncentrationer av flera metaller, exempelvis aluminium. Det påverkar många organismer negativt och kan i vissa fall leda till fiskdöd. Till exempel öring och mört är mycket känsliga för sura vattendrag. Frigörelse av höga koncentrationer av metaller skapar ytterligare belastning på fiskarna. Det finns exempel i både Sverige och Finland där sura sulfatjordar gjort att fisket i ett vattendrag på kort tid helt slagits ut.

Jordarnas låga pH-värde gör att de måste kalkas för att det ska gå att odla. Det finns också studier, bland annat i Finland, som visar att sura sulfatjordar påverkar koncentrationer av metaller i vissa grödor. Sediment i vikar utanför områden med sura sulfatjordar kan också innehålla höga halter av metaller. Exponeras de här sedimenten för syre vid exempelvis muddring kan metallerna frigöras och påverka miljön negativt.

En potentiell sur sulfatjord som är svart eller mörkgrå i färgen.
När den svarta leran oxideras förvandlas den till grå.

Möjliga lösningar på problemen

Det finns ingen enkel lösning för att komma till rätta med problemen i vattendragen, men även små åtgärder kan få betydelse för den lokala vattenkemin och fiskpopulationen:

  • Helst ska man helt undvika att dika eller dikesrensa i potentiellt sura sulfatjordar. Planerar man att gräva upp potentiellt surt sulfatjordsmaterial bör man kontakta den regionala miljömyndigheten för att få råd och anvisningar om hur massorna ska hanteras efter uppgrävningen.
  • Reglera vattennivån i diken för att minska variationen över året och därmed minska jordens kontakt med luftens syre.
  • Återställ tidigare sänkta sjöar och våtmarker genom att höja grundvattenytan. Även små åtgärder kan förbättra vattenkemin lokalt, men även skapa mervärden för fisk, fågel och rekreation. Observera att ett en sådan åtgärd ofta kräver tillstånd från myndighet.

Broschyr om sura sulfatjordar (pdf)

En sur sulfatjord som kommit i kontakt med luftens syre. Den har röda, gula och rödbruna fält mot en grå bakgrund.
I det oxiderade fältet syns det rödbrun järnutfällning på sprickornas yta.