Om KLIVA

Kort om projektet

I den textade videon beskrivs projektet och dess mål med några meningar.

Videon nedan har publicerats på NTM-centralens Youtube-kanal. I videon berättar lokalinvånaren Lauri Kangas om sina observationer från ån. Dessutom presenteras ämnet av KLIVA-projektets koordinator Mari Lappalainen från NTM-centralen i Södra Österbotten.

Mot hållbar vattenhushållning

Vilka effekter har klimatförändringen på vattenflöden och vattenreservoarer i området? Hur påverkas vattenkvalitén av metaller som sköljs ut från de sura jordarna? 

KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring, är ett Interreg Botnia-Atlantica-projekt som startade år 2019 och pågår till oktober 2022. Projektet arbetar med att öka de areella näringarnas kunskaper om effekten av klimatförändringen i Kvarkenregionen med ett speciellt fokus på vattenbalansen och vattenkvalitén.

Jord- och skogsbruk i ett förändrat klimat

Torka och översvämningar förutspås öka i Österbotten och Västerbotten i framtiden. KLIVA-projektet vill stödja till åtgärder hos jord- och skogsbrukare, genom att bidra med kunskap som ökar anpassningen till klimatförändringen. Avsikten är att man utifrån ökad kunskap ska kunna välja rätt åtgärd på rätt plats. Det skulle i praktiken kunna innebära att anlägga en våtmark eller bevattningsdamm för att säkra vattenbehovet vid torrare somrar, eller genom översvämningsplanering vid perioder av ihållande regn.

Genom att sträva efter en mer naturlig vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet.

Gränsöverskridande samarbete

Partnerna i projektet kommer både från Sverige och Finland. Projektet har fokus på Bottenvikens kuståmråden på båda sidor av Kvarken. Projektets totala budget är 1 836 420 euro. Finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige.


Projektpartners:

Logo: NTM-centralen

Logo: Åbo Akademi

Logo: SGU

Logo: SYKE

Logo: Länsstyrelsen Västerbotten

Logo: GTK

Logo: Skogscentralen

Logo: Skogsstyrelsen

Logo: Linne-universitet